KLIMATYZACJA (wykład)
  [Rozmiar: 9837 bajtów]

Wymagane przedmioty: Mechanika płynów, Termodynamika

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi działania urządzeń i systemów klimatyzacyjnych, zasadami obliczania i projektowania w/w urządzeń i systemów. Przedstawia się rozwiązania konstrukcyjne podstawowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz kompletnych systemów stosowanych w budownictwie lądowym i okrętownictwie. Podaje się aktualne tendencje rozwojowe w klimatyzacji.

 • Znaczenie i zastosowanie klimatyzacji. Klimatyzacja komfortu. Klimatyzacja przemysłowa (2).
 • Powietrze wilgotne. Psychrometria procesów klimatyzacyjnych. (5).
 • Wymiana ciepła i masy w komorach zraszania. (3).
 • Parametry obliczeniowe, klimat, warunki wewnętrzne. (2).
 • Obliczanie obciążenia cieplnego obiektów, zyski i straty ciepła. Przykłady rozwiązań urządzeń klimatyzacyjnych. (2).
 • Projektowanie systemów klimatyzacyjnych, analiza założeń, wybór systemu, projekt klimatyzacji a projekt budynku. (4).
 • Klimatyzacja na statkach. (2).
 • Wentylacja i klimatyzacja siłowni i ładowni okrętowych. (2).
 • Zapotrzebowanie energii w systemach klimatyzacyjnych (2).
 • Niekonwencjonalne systemy klimatyzacyjne.(2).

Literatura:
W.P. Jones: Klimatyzacja
G. Lamp i in.: Projekt klimatyzacji a projekt budynku.
M. Malicki: Wentylacja i klimatyzacja.
Recknagel, Sprenger: Poradnik. Ogrzewanie + Klimatyzacja.
W. Wasiluk: Klimatyzacja na statkach morskich.

Zagadnienia do zaliczenia
KLIMATYZACJA (ćwiczenia) 

[Rozmiar: 5316 bajtów]


Wymagane przedmioty: Mechanika płynów, Termodynamika

Celem ćwiczeń jest zapoznanie się i praktyczne doskonalenie sposobów obliczeń związanych z procesem projektowania systemów klimatyzacyjnych.

 • Obliczanie obciążeń cieplnych pomieszczeń.
 • Zyski wilgoci.
 • Straty ciepła.
 • Dobór urządzeń. Wydajność chłodnicza urządzeń. Wydajność grzewcza. Komora zraszania.
 • Obliczenia akustyczne instalacji, dobór tłumików.

  Literatura:
  Wykłady z klimatyzacji.