CHŁODNICTWO (wykład) 
[Rozmiar: 10465 bajtów]

Wymagane przedmioty: Termodynamika


Celem wykładu jest omówienie teoretycznych i rzeczywistych obiegów chłodniczych oraz zagadnień projektowania, badań, optymalizacji oraz doboru maszyn i aparatów instalacji chłodniczej. Istotną część programu stanowią zagadnienia przenikania ciepła i wilgoci
w przegrodach obiektów chłodniczych oraz przenikania ciepła w chłodniczych wymiennikach ciepła.

 • Teoretyczne obiegi chłodnicze: Carnota, Lindego, Joule’a – Lorenza, Ackert – Kellera, Stirlinga. Sprawność obiegów chłodniczych. (2).
 • Sprężarkowe obiegi chłodnicze rzeczywiste: jedno- i dwustopniowe oraz układy kaskadowe (2).
 • Czynniki chłodnicze (naturalne i syntetyczne): wybrane własności cieplne, chemiczne i eksploatacyjne. Chłodziwa i roztwory sorpcyjne. (2).
 • Chłodziarki: absorpcyjne, gazowe, termoelektryczne (2).
 • Jedno- i dwustopniowy obieg absorpcyjny o działaniu ciągłym na roztwór dwuskładnikowy: amoniak- woda (1).
 • Pompy ciepła: sprężarkowe, absorpcyjne i termoelektryczne: dolne źródła ciepła, rozwiązania konstrukcyjne, zastosowanie (2).
 • Wybrane zagadnienia z ruchu ciepła: przenikanie ciepła przez przegrody wielowarstwowe, wnikanie ciepła i opory przepływu przy wrzeniu i skraplaniu czynników chłodniczych, wnikanie ciepła przy omywaniu rur gładkich i żebrowych. (4).
 • Dyfuzja pary wodnej w przegrodach budowlanych chłodni (1).
 • Przemarzanie ścian i sposoby przeciwdziałania. (1).
 • Izolacje zimnochronne i paroszczelne: rodzaje, obliczenia, dobór. (1).
 • Maszyny i aparaty instalacji chłodniczych: sprężarki, skraplacze, parowniki (procesy wymiany ciepła, procedury obliczeń cieplno- przepływowych, konstrukcje, dobór, wybrane problemy eksploatacyjne). Wymienniki płytowe w urządzeniu chłodniczym. (4).
 • Optymalizacja konstrukcji parowników i skraplaczy. (1).
 • Aparaty pomocnicze: oddzielacz cieczy, odolejacz, chłodnica międzystopniowa, wymiennik regeneracyjny, zbiorniki, odgazowywacze, armatura (2).
 • Zasady doboru i prowadzenia rurociągów w instalacji chłodniczej. (1). Założenia ogólne i chłodnicze do projektowania obiektów i urządzeń chłodniczych. (1).
 • Wybrane problemy eksploatacji urządzeń chłodniczych i pomp ciepła. (1).
 • Badania urządzeń i systemów chłodniczych. (1).
 • Wybrane akty prawne oraz certyfikacja personalna osób w projektowaniu, budowie i eksploatacji urzdzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. (1).

Literatura:
Z. Bonca: Chłodnictwo okrętowe.
Z. Bonca i inni: Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. Poradnik 2004.
H.J. Ullrich: Technika chłodnicza. Poradnik. Tom I i II.
K. Kalinowski i inni: Amoniakalne urządzenia chłodnicze. Tom I.
M. Czapp, H. Charun: Bilans cieplny pomieszczeń chłodni. Zasady opracowania.
T. Bohdal, H. Charun, M. Czapp: Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe.
L. Cantek, M. Białas: Sprężarki chłodnicze.

Zagadnienia do zaliczenia

CHŁODNICTWO (laboratorium)
[Rozmiar: 15756 bajtów]

Wymagane przedmioty: Termodynamika.

Celem laboratorium jest wyznaczenie charakterystyk pracy jednostopniowego urządzenia chłodniczego sprężarkowego, termoelektrycznej baterii chłodniczo – grzejnej, sprężarkowej pompy ciepła, przeciwprądowej wirowej rury Ranque’a – Hilscha, a także badania wybranych elementów instalacji chłodniczej: sprężarki hermetycznej, parownika i skraplacza konstrukcji płaszczowo – rurowej.

 1. Wyznaczanie charakterystyk pracy jednostopniowego urządzenia chłodniczego.
 2. Badania wpływu zmian ciśnienia skraplania i ciśnienia parowania na pracę sprężarkowego urządzenia chłodniczego.
 3. Badania wpływu przegrzania zimnych par na ssaniu sprężarki na sprawność obiegu pracującego z czynnikiem R134a.
 4. Wyznaczanie charakterystyki pracy modułu termoelektrycznego.
 5. Badania energetyczne termoelektrycznej baterii chłodniczo – grzejnej.
 6. Badania energetyczne sprężarkowej pompy ciepła.
 7. Wyznaczanie charakterystyk zewnętrznych przeciwprądowej rury wirowej.
 8. Badania cieplne wybranych elementów instalacji chłodniczej: sprężarki hermetycznej, parownika płaszczowo – rurowego typu suchego oraz skraplacza płaszczowo – rurowego.
 9. Prowadzenie operacji odzysku czynnika chłodniczego z instalacji.

Literatura:
Z. Bonca, R. Dziubek: Okrętowe urządzenia chłodnicze, laboratorium, część II.
M. Czapp, H. Charun, T. Bohdal: Badania laboratoryjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz stosowne do danego urządzenia.
D. Clodic, F. Sauer: Vademecum odzysku czynników chłodniczych.

CHŁODNICTWO (ćwiczenia)
  [Rozmiar: 14482 bajtów]

Wymagane przedmioty: termodynamika

Celem ćwiczeń tablicowych jest zapoznanie słuchaczy z zasadami obliczeń cieplnych jedno- i dwustopniowych obiegów chłodniczych (sprężarkowych i absorpcyjnych), procedurami obliczeń cieplno-przepływowych podstawowych konstrukcji chłodniczych wymienników ciepła (parowników, skraplaczy), doborem elementów instalacji oraz projektowaniem izolacji zimno-
i parochronnych.

 • Zasady projektowania i obliczania różnych konfiguracji obiegów parowych sprężarkowych jedno- i wielostopniowych z ciśnieniowym i pompowym zasilaniem parowników (4).
 • Wpływ podstawowych parametrów pracy na efektywność energetyczną obiegów lewobieżnych dla wybranych czynników chłodniczych (1).
 • Zasady doboru różnych sprężarek chłodniczych (1).
 • Zasady doboru i obliczania różnych spadków ciśnienia w rurociągach instalacji chłodniczej (1).
 • Projektowanie i dobór podstawowych wymienników ciepła urządzenia chłodniczego (3).
 • Projektowanie izolacji zimnochronnych i parochronnych jako elementu konstrukcyjnego komór chłodniczych (2).
 • Obliczenia termodynamiczne różnych konfiguracji obiegów parowych sprężarkowych i absorpcyjnych. Wyznaczanie optymalnych warunków pracy termoelektrycznego urządzenia chłodniczo-grzejnego (1).

  Literatura:
  Z. Bonca: Zagadnienia obliczeniowe z chłodnictwa i klimatyzacji.
  M. Czapp, H. Charun: Bilans cieplny pomieszczeń chłodni – zasady opracowania.
  M. Czapp, H. Charun, T. Bohdal: Wielostopniowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Podstawy teoretyczne i zasady obliczeń obiegów.
  B. Zakrzewski: Obliczenia obiegów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
  H.J. Ullrich: Technika chłodnicza. Tom II.
  K. Gutkowski: Chłodnictwo. Wybrane zagadnienia obliczeniowe.